พันเอก สมศักดิ์ แสวงศักดิ์ พันเอก กุลพัชร จึงประวัติ
ผู้อำนวยการกองวิทยาการ รองผู้อำนวยการกองวิทยาการ
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ยย.

 
คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ขส.
 
คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ส.
 
คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช.
 
 
     ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่
                 Free Counter
       ตั้งแต่ 15/11/2559
 
  


   

  แนะนำหน่วย 

บก.กองวิทยาการ
แผนกวิชากา

 

แผนกวิจัย
 และพัฒนา

 

 แผนกการฝึก
และตรวจสอบ

 

แผนกห้องสมุด
 และพิพิธพัณฑ์

                 

  กิจกรรมภายในหน่วย    


กวก.กช.ร่วมโครงการประดับดอกดาวเรืองตามอาคาร
ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 กวก.กช.จัดเจ้าหน้าที่ ทำการฝึกอบรมการใช้งาน กล้องตรวจการณ์กลางคืนและกล้องตรวจจับรังสี
ความร้อน ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงาน ณ บชร.4
จว.นครศรีธรรมราช ห้วงวันที่ 11-12 ต.ค. 60พ.อ.สมศักดิ์ แสวงศักดิ์ ผอ.กวก.กช.ให้การต้อนรับ
คณะ จปร.22 จำนวน 80 ท่าน
เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารช่าง
เมื่อ 20 ก.ค. 60

 

g

พ.อ.สมศักดิ์ แสวงศักดิ์ ผอ.กวก.กช.และคณะ
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บ.ซันแอนด์ซันฯ จำกัด
เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนการผลิต
ยุทโธปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เมื่อ 17 ก.ค. 60พ.อ.สมศักดิ์ แสวงศักดิ์ ผอ.กวก.กช.และคณะ
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บ.สามมิตรมอเตอร์ฯ จำกัด เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนการผลิต
ยุทโธปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เมื่อ 30 พ.ค. 60

 


กวก.กช.มีโครงการช่วยเหลือกำลังพลปรับปรุงบ้าน
พลทหารเอกชัย รอดคำ ซึ่งมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม ให้มีสภาพความเป็นอยุ่ที่ดีขึ้น ณ ต.ธรรมเสน
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

พ.อ.สมศักดิ์ แสวงศักดิ์ ผอ.กวก.กช.ร่วมกิจกรรม
การส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายของกำลังพล ตามนโยบาย Smart man ของ ทบ.
เมื่อ 17 พ.ค. 60

 

กวก.กช.จัดเจ้าหน้าที่ ทำการฝึกอบรมการใช้
เครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด รุ่นที่ 4/2560
ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงาน ใน กอ.รมน.ภาค 4 สน.
ณ จว.สงขลา ห้วงวันที่ 8-12 พ.ค. 60

กวก.กช.จัดทัศนศึกษาบ้านกรูด-เกาะทะลุ มีกิจกรรม ไหว้พระ เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาธงชัย เล่นน้ำ ฟุตบอลชายหาด ดำน้ำดูปะการัง บริเวณเกาะสังข์
เกาะทะลุ เพื่อเป็นการพักผ่อนของกำลังพล

 

พ.อ.สมศักดิ์ แสวงศักดิ์ ผอ.กวก.กช.และคณะ
เดินทางไปศึกษาดูงานขั้นตอนการทำสีอากาศยาน
C130H(Hercules) ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานตาคลี
บ.อุตสาหกรรมการบิน จ.นครสวรรค์ เมื่อ 14 ก.พ. 60

พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต จก.กช.มาตรวจเยี่ยม
กวก.กช.เพื่อดูความพร้อมและความสามารถ
ในการสนองตอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
รับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย
รวมถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนาหน่วย/เหล่า ช.
โดยมี ผอ.กวก.กช.ให้การต้อนรับ เมื่อ 23 ม.ค. 60

 

kjuhg

จนท.จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มาดำเนินการ
สอบเทียบเครื่องทดสอบแรงเอนกประสงค์
(Universal Testing Machine:UTM)
สำหรับใช้ในการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของ สป.
ที่จะจัดหามาใช้ในราชการ เมื่อ 21 ธ.ค. 59พล.ต.วัจน์พัฒน์ เฟื่องฟู รอง จก.กช.(1)
เดินทางมาเยื่ยมชมการดำเนินงานของ กวก.กช.
ซึ่งเป็นหน่วยทางการส่งกำลังบำรุงของ กช. โดยมี
ผอ.กวก.กช.ให้การต้อนรับ เมื่อ 17 พ.ย. 59


 


พ.อ.สมศักดิ์ แสวงศักดิ์ ผอ.กวก.กช.
เปิดการเรียนการสอนภายในหน่วย (Unit school)
หลักสูตรการทดสอบกระสอบทราย
เมื่อ 14 พ.ย. 59


efrwsfd

ดร.พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง หัวหน้าโครงการวิจัย
จาก ม.นเรศวร เข้าพบเพื่อขอคำแนะนำ
การทำงานของกล้องตรวจการณ์กลางคืน
โดยมี พ.อ.สมศักดิ์ แสวงศักดิ์ ผอ.กวก.กช.
ให้การต้อนรับ เมื่อ 9 พ.ย. 59

 พ.อ.สมศักดิ์ แสวงศักดิ์ ผอ.กวก.กช.และคณะ
เดินทางไปดูงานที่ SCG บ้านโป่ง รวมถึงการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เมื่อ 25 ต.ค. 59

 
พ.อ.สมศักดิ์ แสวงศักดิ์ ผอ.กวก.กช.และคณะ
เดินทางไปดูงานที่ SCG Experience
ซึ่งเป็นศูนย์รวมความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อการอยู่อาศัย เมื่อ 14 ต.ค. 59


 

hh

กวก.กช.จัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่
ผู้อำนวยการกองวิทยาการ กรมการทหารช่าง
ระหว่าง พ.อ.ชูพงษ์ พรหมรุ่งเรือง
กับ พ.อ.สมศักดิ์ แสวงศักดิ์ เมื่อ 12 ต.ค. 59

 

 


  
 
hh